Första linjens chefer har ofta otillräckligt stöd för att klara sin vardag. Stora personalgrupper och otydliga mandat medför  stress och risk för sjukskrivning”

Alla som arbetar inom människovårdande yrken behöver handledning för att kunna fortsätta utvecklas och ha fokus på verksamheten och uppdraget.

Chefshandledning

Handledning av chefer bidrar till att effektivisera samarbetsformer, förbättra arbetsmetoder som ger hållbarhet och konkurrensfördelar. Handledning är en dynamisk process som tar avstamp i individernas vardag varför inriktningen kan förändras över tid för samma arbetsgrupp.

Arbetet grundar sig på självupplevda case och reflektioner kring mål, syfte, resultat och val av strategi. Individerna bidrar med egna erfarenheter, alternativ hantering, emotionell och praktiskt stöd under konsultens processledning. Handledning betonar vikten av ansvarsfull och god kommunikation.

Exempel på målgrupper och handledningsområden:

Målgrupper:

  • Ledningsgrupp
  • Chefer och ledare
  • Omvårdnads- och omsorgspersonal
  • Enskilt eller i grupp

Handledningsområden:

  • Ärende­handledning
  • Process­handledning
  • Chefshandledning
  • Handledning I service och bemötandeprocesser

Hur går det till?

Vi erbjuder handledning enskilt eller i grupp.

Enskild handledning – vi möts under 10 tillfällen en timme varje gång, efter 10 tillfällen finns möjlighet att välja till ytterligare ett uppföljningstillfälle utan kostnad.

Grupp handledning   du tillsammans med 4 till 7 kollegor från liknande bransch alternativt samma företag. Vi träffas 8-10 gånger beroende på behov och process, två timmar varje gång.

”Hands-on” chefshandledning – direkt i den miljö som du verkar i vilket kan innebära att din handledare deltar som ”skugga” under ett personalmöte, medarbetarsamtal eller kanske en hel arbetsdag och arbetar vidare tillsammans med dig utifrån dina särskilda önskemål.

Arbetsmetodik

Vi arbetar ur ett gestalteoretiskt sammanhang vilket innebär övningar som stärker ansvarsfull kommunikation, feedback och fokuserar på värdet av att göra medvetna val och finna hållbara strategier i vardagens utmaningar och möjligheter.

All handledning utgår från kundens genuina arbetssituation, aktuella case, problemställningar och MÖJLIGHETER som kopplas till teorier och praktisk erfarenhet.