Framtidens organisationer är lösare i sina strukturer och bygger i högre grad på nätverkande. Vilket ställer helt nya krav på styrning, ledarskap, arbetssätt, teknik och arbetsplatser.

 

Organisationer i ständig förändring

Vi lever i en allt mer snabbföränderlig omvärld. Teknisk utveckling, ökad globalisering och en allt intensivare konkurrens är faktorer som styr.  Sättet att leda och organisera verksamheten måste förändras.

Gårdagens organisationer grundar sig på gamla teorier, en mix av organisationsformer och hierarkiska pyramider. Moderna organisationer bygger snarare på sammansatta nätverk. Medan de traditionella organisationerna ger direktiv och aktiviteter, strävar moderna organisationer efter att ge ramar och dela ut ansvar. Faktorer som företagskultur, kommunikation, relationer och delaktighet är betydligt viktigare än tidigare.

Struktur och kultur – inte varken eller utan både och

Vi står inför ett paradigmskifte – från att styra med nyckeltal på väg mot ett mer meningsfullt och värdeskapande sätt att leda organisationer framåt. Ofta stannar förändringsarbetet upp när man kommit till en viss nivå. Alla strukturer är på plats – vision, målbild, strategier, planer, uppföljning med mera, men ändå händer inget.

För att driva engagemang hos människorna i organisationen behövs en balans mellan struktur och kultur, dvs inte bara fokus på vad som ska  göras utan hur det ska gå till. Detta ställer nya krav på både ledare och medarbetare. Värdegrunden måste sitta i alla ledares och medarbetares hjärna och hjärta, inte bara på ett papper.

Hur kan vi hjälpa till?

Vi utgår från våra kunders vision – vart de är på väg – och hjälper till att utveckla en ledning och styrning som är flexibel och som bygger på tillit. Uppföljning är en naturlig del i styrmodellen.

Vi driver och projektleder olika typer av förändringsprojekt i näringsliv och offentliga organisationer, oavsett bransch eller verksamhet. Det kan exempelvis handla om omorganisation där enheter slås samman, förändrat arbetssätt föranlett av digitalisering eller att identifiera och implementera en värdegrund som är i linje med verksamhetens vision.

Våra konsulter kan agera förändringsledare med ansvar från ”ax till limpa” eller ha rollen att stödja ledare eller specialistfunktioner genom en förändringsprocess.

Med djup kunskap, evidensbaserad metodik och praktiska erfarenheter bidrar vi till att skapa förutsättningar för en effektiv verksamhet och organisationskultur. Exempelvis:

  • Analys av nuläget – struktur, arbetssätt, kultur. Vilka beteenden och förhållningssätt eftersträvas?
  • Vision- och målbildsarbete, strategiska vägval, implementering
  • Processledning av förändringsarbete – från ax till limpa
  • Stöd vid implementering av nytt arbetssätt och att få värderingar att leva organisationen
  • Rusta chefer att leda i det moderna arbetslivet – få det att hända och vara hållbart

 

Mer information

070-2986169

Eva Bengtsson