Det moderna arbetslivet ställer helt nya krav på ledarskap, arbetssätt, teknik och lokaler. Det räcker inte bara med att omorganisera. Man måste ha helt klart för sig vilka arbetssätt och beteenden som understödjer den nya strukturen. Dessa parametrar ger förutsättningarna för hur kontor och arbetsmiljö ska utformas.

Framtiden är redan här – ett kulturellt paradigmskifte

Trenden är tydlig! Allt fler företag och organisationer med traditionella kontor och arbetssätt flyttar till aktivitetsbaserade kontor. Men det är inte säkert att det är en optimal lösning för alla verksamheter. Önskade effekter som ökad produktivitet, flexibilitet och samverkan och inte minst vi-känslan kan förloras på vägen.

Det kan vara frestande att hoppas på den aktivitetsbaserade kontorstrenden då den ofta medför kostnadsbesparingar både avseende minskad lokalkostnad och lägre kostnader för omflyttningar och anpassning. Men myntet har två sidor. Utan en tydlig målbild  och en väl förankrad förändringsprocess är risken stor att prestationer istället försämras, att medarbetarna inte trivs, att sjukskrivningarna ökar eller att medarbetare till och med väljer att säga upp sig.

Det moderna arbetslivet ställer helt nya krav på ledarskap, arbetssätt, teknik och lokaler. Det räcker inte bara med att omorganisera. Man måste ha helt klart för sig vilka arbetssätt och beteenden som understödjer den nya strukturen. Dessa parametrar ger förutsättningarna för hur kontor och arbetsmiljö ska utformas.

För att lyckas måste invanda mönster brytas och ersättas av nya sätt att samverka, både hos ledare och medarbetare. Några områden som kräver acceptans är:

  • Trygghet i de konkreta och kända kontorsrutinerna ersätts av frihet att arbeta var och när du vill.
  • Kontroll och inflytande över det som händer ersätts av förväntan på tillit och enskilt ansvarstagande
  • Förutsägbarhet i det sociala samspelet ersätts av flexibilitet och nyskapande i nya konstellationer
  • Fysisk närhet för att lösa uppgifter ersätts av digital närhet och planering krävs för att skapa fysisk och social gemenskap.

Listan kan göras lång. Även i det nya behöver vi skapa förutsättningar för människors grundläggande behov att vara ”sedda”, viktiga och omtyckta. Inte minst behöver den moderna chefen lägga sin kraft på att skapa ett samverkansklimat som kännetecknas av teamkänsla, tillit och teknikmod. Att förändra arbetsplatsutformningen kan vara ett stöd i att modernisera arbetsformerna men det gäller att få alla medarbetare med i både den fysiska och kulturella förnyelsen för att lyckas fullt ut.

 Vad kan vi hjälpa till med

Vi är en hjälpande hand längs hela eller delar av en förändring och en katalysator som får det att hända. Vårt helhetsperspektiv bidrar till att skapa rätt arbetsmiljö och arbetssätt i samklang med organisation och människa som understödjer affären.  Arbetsplatsen ska reflektera organisationen och vise versa. Det räcker inte att skapa ett estetiskt tilltalande kontor. Förståelse för arbetssätt, företagskultur och ledarskapet på arbetsplatsen måste inkorporeras i lösningen. Det handlar inte om antingen eller utan om både och.

Med bred erfarenhet, beprövade metoder och verktyg kombinerat med insikt från forskning, sunt förnuft och ”best practice” skapar vi flexibla och hållbara lösningar som omfattar organisation, fysisk arbetsmiljö, ledarskap, medarbetarskap och mycket mer.

Våra tjänster omfattar

  • Förstudie som kartlägger behov och identifierar möjligheter och strategiska vägval
  • Visualisering och förankring av målbild och förändringskarta
  • Förändringsledning som effektivt stödjer processen genom att belysa och ”låsa upp” områden som skapar oro och motstånd
  • Utformning av ändamålsenlig fysisk miljö som kopplar samman kultur och värderingar, stärker varumärket och bygger stolthet.
  • Stöd till chefer och medarbetare för att ge förutsättningar att lyckas i den nya kontexten, exempelvis kring nya arbetssätt som kräver ett modernt ledar- och medarbetarskap byggt på tillit, förändrad samverkanskultur och ökat självledarskap
  • Uppföljning och utvärdering för att säkerställa ett hållbart resultat och ny insikt

Inspiration och workshops  

Är ni på rätt spår?

Eller behöver ni hjälp att undvika fallgroparna?

 

Arbete är inte en plats utan något man gör.

Framtidens arbetsliv innebär nya utmaningar för morgondagens ledare och medarbetare. Och nya möjligheter.

Det kräver ett annat tänk, andra sätt att organisera, nya arbetssätt och ett annorlunda förhållningssätt än vad många är vana vid.

Vi hjälper er att sätta affärsutmaningarna i en kontext där organisation, människor, arbetsplats och kund skapar framgångsfaktorerna – om man gör rätt.

 

Välkommen att kontakta oss för mer information via: dma@vascaia.se