Smarta FM tjänster handlar om strategisk styrning, administration och planering av stödfunktioner till kärnverksamheten såsom fastigheter, lokaler och inredning, säkerhetsfrågor, logistik och arbetsmiljö.

Effektivt verksamhetsstöd

För oss är det en självklarhet att arbeta utifrån kundens perspektiv.  Med inspiration från den senaste tjänsteforskningen erbjuder vi kvalificerat stöd för utveckling av de verksamhetsstödjande servicefunktionerna i företaget eller organisationen.  Vi undersöker vilka aktiviteter som skapar värden till kärnverksamheten och vilka som eventuellt inte gör det. Baserat på vald servicenivå skapas en effektiv lösning som levererar efterfrågade värden. Aktiviteter som bara kostar pengar och inte tillför värden väljs bort

Hur kan vi hjälpa er?

Vi har lång erfarenhet av hur man styr, planerar och följer upp en servicefunktion (FM-verksamhet). Våra erfarna konsulter har bred expertis inom Facility Management. Vi kan antingen medverka som rådgivare och projektledare under hela processen eller som expertstöd och resurser i enskilda aktiviteter.

Våra specialområden

Uppbyggnad av FM-organisation: Tillsammans med vår uppdragsgivare kartlägger vi verksamheten, identifierar mål, förbättringsmöjligheter och lösningar som gör att organisationen kan förflytta sig framåt till ett nytt läge. En flerstegs process som utgår från styr- och policydokument. FM-avtal och SLA arbetas fram och slutligen konkreta arbetsbeskrivningar.

FM-Revision: Vi vet att verksamhetens behov förändras över tiden. FM tjänster är ofta upphandlade med långa avtalsperioder. Att göra förändringar under pågående kontrakt kan vara svårt. Vi ser över företagets FM-tjänster, utvärderar hur de svarar upp mot verksamhetens behov och om kostnaderna är rätt. Resultatet är ett förslag till åtgärder för att förbättra och effektivisera. En revision ger bra underlag för att besluta om exempelvis outsourcing.

LokalstrategiplaneringDen högsta kostnaden i verksamhetens budget, efter personalkostnader, är kostnad för lokaler och driften av dessa. Lokalstrategin ett bra verktyg som definierar en långsiktig budget.  Vi arbetar fram förslag till åtgärder för att skapa ett optimalt lokalbestånd som bidrar till högsta möjliga nytta för företaget till lägsta möjliga kostnad. Det är en strategisk process som syftar till att uppnå balans mellan organisationens behov av och tillgång till lokaler. Arbetet  startar ofta i en lokalrevision där vi gör en bedömning av verksamhetens utveckling, framtida lokalbehov och möjliga besparingar.

Lokalprojekt: En ny lokalstrategi genererar ofta flera förändringsprojekt. Det kan vara allt från implementering av ett aktivitetsbaserat kontor till omförhandling av befintliga lokaler. Våra konsulter hjälper till med kunskap om hur man driver ett lyckat lokalprojekt med utgångspunkt i en grundlig behovsanalys och fokus på tydliga beslutspunkter. Genom att starta med behoven istället för en byggbudget ökas möjligheterna att klara både tidplan och budget.

FM uppföljning: Förstår FM-leverantören vad er verksamhet behöver? Överstiger kostnaden värdet av den service som tillhandahålls? Med vår erfarenhet av ekonomisk uppföljning och ekonomiska modeller för effektiv FM-uppföljning kan vi ta fram relevanta och effektiviserande nyckeltal.  Ofta handlar det om att förstå hur värden skapas i leveransen och vilka nyckeltal som är relevanta för att följa upp dessa värden. Genom att arbeta tillsammans med er och er leverantör kan vi tillsammans kartlägga dessa värden och definiera hur de ska mätas i förhållande till kostnad.

Mer information?

070-999 21 98

lena.gorringe@vascaia.se

Lena Gorringe, Expert inom Facility Management (FM)