Tydlig företagskultur och värdegrund

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in

Bakgrund

En decentralicerad organisation där varje produktionsenhet drevs som ett eget företag innebar att värderingar och innebörden av dessa var okända för ledare i produktionen. Ett ledarutvecklingsprogram startades därför upp under 2012.

Lösning

För att få fram nytt underlag genomfördes en nulägesanalys där nyckelpersoner i Sverige och på exportmarknaden intervjuades angående uppfattningar om varumärke, företagskultur och värderingar. Workshops genomfördes med representanter från koncernledning, marknad, produktion, HR och kommunikation. I en iterativ process analyserades företagskulturen och identiteten som underlag för precisering av värdeord samt tydlig positionering av varumärket. Kultur och värdegrund ingår numera som en naturlig del i  ledarutvecklingsprogrammet som genomförs av konsulter från Vascaia. Ett värderingsspel är framtaget som används i utbildningen och ute på arbetsplatserna. Alla medarbetare är i dag engagerade i värderingsarbetet och hur värdeorden ska förverkligas i det dagliga arbetet. Kommunikation och erfarenhetsutbyte mellan enheterna har ökat markant. Ledningen har blivit mer synlig och agerar som goda förebilder för ledare och medarbetare.

In English

Sedan 1997 har vi framgångsrikt hjälpt våra kunder att leda och utveckla sina verksamheter. Vi har specialiserade konsulter med lång och bred erfarenhet från näringsliv, myndigheter, kommuner och statliga företag.