Införande av Shared Service Center

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in

Bakgrund

Ett av landets största fastighetsbolag införde ett Shared Service Center (SSC) med placering på koncernkontoret vilket innebar en rad förändringar:
  • all transaktionshantering inom ekonomi- och personaladministration koncentrerades till koncernkontoret med delvis nya medarbetare
  • regionalt etablerades i stället en affärscontroller funktion. Ett antal medarbetare blev dessutom övertaliga och lämnade organisationen
De regionala bolagen såg problem i att det nya gränssnittet och nya roller inte var tydliga och inte heller etablerats fullt ut gentemot SSC.

Lösning

Vascaias konsult fick i rollen som projektledare driva ett projekt i syfte att tydliggöra gränssnittet mellan SSC och regionalt affärsstöd/förvaltnings- och  byggverksamhet. En rad workshops och möten genomfördes med representanter från olika regioner och SSC för att få fram nuläge och adekvat underlag om roller, processer, arbetssätt mm. Därefter var fokus att etablera enhetliga processer mellan regionerna samt att införa ett nytt systemstöd för hantering av leverantörsfakturor och scanning.

Resultat

Projektet pågick under ett drygt ett halvår  och resulterade i att SSC uppfattades som något mycket positivt och bidragande för verksamheten.  De förändringar inom systemstödet som initierats under projektet hade också lett till förbättringar och effektiviseringar i det dagliga arbetet. Vid projektets avslut och uppföljning konstaterades att effektmålen väl uppfyllts och att processer, roller och gränssnitt mellan SSC och verksamheten tydliggjorts genom information och utbildning.  

In English

Sedan 1997 har vi framgångsrikt hjälpt våra kunder att leda och utveckla sina verksamheter. Vi har specialiserade konsulter med lång och bred erfarenhet från näringsliv, myndigheter, kommuner och statliga företag.