Individernas faktiska samspelsförmåga är en viktig del av organisationens förmåga att lösa sina uppgifter. När samspelsförmågan förbättras ökar organisationens kollektiva intelligens. Med större förståelse för hur människor fungerar kan verksamheten utvecklas på ett realistiskt och effektivt sätt.

Vilka nycklar behövs för att skapa bättre samarbete och samspelsförmåga?

Högpresterande team arbetar mot ett väl definierat gemensamt mål. Roller och ansvar är tydliga, liksom mandat och förmåga att både fatta och genomföra beslut. Tillit och förtroende mellan teamets medlemmar skapas genom tydliga spelregler, effektiv kommunikation och feedback. Fokus är på samarbete och produktivitet. Insikt om hur olika beteenden påverkar andra medlemmar i teamet och hur man kan hantera detta är andra viktiga parametrar för att lyckas tillsammans.

Effektiva team ger ökad handlingskraft

Vi arbetar evidensbaserat för att skapa synergier mellan kunskap från forskning, egen expertis och metodkunskap samt behov och önskemål i den aktuella kontexten. Exempelvis en förändringsprocess, nytt arbetssätt, nytt projekt eller annat som ställer krav på effektivitet och handlingskraft.  Till vår hjälp i utformandet av program har vi en bred ”verktygslåda” med olika metoder att använda, exempelvis:

  • IDI-beteendeanalys (360) – instrument som mäter hur individens beteende upplevs av andra. Ger stöd för bättre samspel i team.
  • Columbi nulägesmätning – mäter individers och gruppers handlingskraft och ger en bild av nuläget och vad som behöver utvecklas för att nå önskat läge.
  • GDQ bidrar till att kartlägga gruppers nuläge och utvecklingsfaser för fortsatt arbete med teamutveckling och förbättring av prestationer
  • Susan Wheelans grupputvecklingsmodell (IMGD) används för utveckling av grupper till högpresterande team. Självskattning av teamets utvecklingsfas ger vägledning i utvecklingsarbetet.
  • Övrigt: FIRO, KASAM, Johari fönster, feedbackmetoder, empatisk kommunikation, konflikthantering (Thomas Jordan), Appreciative Inquiry, reflekterande team, kollegecoachning, SOSAM m

Vilka effekter kan man förvänta sig?

  • Ökad förståelse för helheten och hur alla bidrar
  • Teamets samlade kompetens, vilja och handlingskraft frigörs och riktas mot ett gemensamt mål. Kollektiv ansvarskänsla
  • Öppnare arbetsklimat, ökad motivation och engagemang, ökat ansvarstagande och förbättrat självledarskap

Hur kan vi hjälpa till?

Vi utvecklar människor att fungera tillsammans som effektiva team. Det kan handla om högsta ledningen, ett projektteam, en kundtjänstenhet, sälj/marknadsavdelningar till arbetslag inom produktionen. Eftersom de aktuella utmaningarna kan variera anpassas våra upplägg alltid efter organisationens och gruppens behov och situation.

Teamet får kvalificerat stöd, inspiration och ny kunskap. Och inte minst konkreta verktyg för att fungera bättre tillsammans. Vi ser till att fokus är på rätt saker och tränar teamet att tillsammans skapa handlingskraft.

Vår erfarenhet bygger på ett stort antal uppdrag inom näringsliv, kommuner och myndigheter.

 

Kick-starta ditt team

Problem i arbetsgruppen? Mitt i en omorganisation? Krävs nya arbetssätt? Fokus på arbetsmiljön? Eller vill ni bara bli ännu bättre som team?

Nyckeln till framgång är engagerade medarbetare som förstår målen och uppgiften. Och som vill och kan prestera tillsammans.

Den fulla kraften kommer när alla säger: Jag förstår, jag vill och jag kan!

Vi hjälper er skapa handlingskraft. Ni spar värdefull tid och kostnader då vi hjälper teamet att gå rakt på de viktigaste frågeställningarna.

Via en webbaserad intervju tar vi pulsen på handlingskraften hos både individer och grupp. Med precision fångar vi in personliga tankar, känslor och förväntat agerande. Baserat på resultatet hjälper vi teamet att tillsammans arbeta fram och prioritera vad som behöver förändras i en konkret handlingsplan.

Välkommen att kontakta oss för mer information här!

Ladda ner mer information

Spara