Enligt en färsk forskningsrapport från Mälardalens Högskola är delaktighet i organisationen med medarbetare som trivs, är engagerade och utnyttjar den digitala tekniken till fullo nyckeln till lyckad förändring.

Hur ökar man engagemanget och drivet? Hur får man förändring att hända? Vad kan du som ledare göra?

All utveckling innebär förändring. Som ledare måste du skapa tydlighet kring vart verksamheten är på väg. Du måste också ha en kontinuerlig dialog med dina medarbetare för att förstå vad som driver dem. ”Varför gör inte medarbetarna som jag säger” – är en vanlig fråga. Svaret är att det inte går att tvinga någon att göra som du vill, du måste få varje individ att vilja själv. Först när man lyckas med detta och hittar den inre motivationen till sättet att tänka och agera så lyckas man förändra i grunden. Forskning visar att 70% av alla förändringsprocesser misslyckas eller stannar av eller rinner ut i sanden. Orsaken är oftast inte dålig planering, fel strategi eller för lite resurser. Det handlar istället om att man inte lyckats få chefer och medarbetare att aktivt verka för förändringen.

Hur kan vi hjälpa till?

Behöver stöd för att förverkliga strategier och planer? Eller inspiration och råd för hur man skapar utveckling eller förändring? Med vår kunskap, evidensbaserad metodik och praktisk erfarenhet kan vi bidra till att skapa det värde som behövs för att nå hållbart resultat.

Vår utgångspunkt är den verklighet som din organisation befinner sig i. Vår ambition är att inspirera ledare att tänka och agera i nya banor och behålla fokus på det som är viktigast för verksamheten – människorna.

Utvecklingsprogram

För att säkerställa ett hållbart resultat sätter vi utvecklingsbehoven i en kontext bestående av utmaningarna i den dagliga verksamheten. Och ser till att det är balans mellan det strategiska (vision, målbild, organisationsstruktur) och det mänskliga perspektivet (värderingar, beteende, gruppdynamik).

I programmen adresseras t ex konsten att vara tydlig med syfte och mål – dvs varför man går till jobbet varje dag, hur man hittar en balans mellan styrning och frihet, hur man ger effektiv feedback, hur man kan påverka inställningen till förändring och förbättring och hur man tillämpar ett värderingsstyrt ledarskap och sätter spelregler som fungerar i vardagen.

Varje program designas utifrån organisationers specifika behov och förutsättningar – t ex leda och driva förändring, ledningsgruppsutveckling, teamutveckling, utbildningar för nya ledare, chefens olika samtal, håller inspirationsföredrag m m. Omfattningen varierar, från kortare punktinsatser till mer omfattande program i olika steg. Vår roll är att överföra ny kunskap och praktisk nytta i uppdragen.

Förändringsledning

Varje förändringssituation har sina speciella förutsättningar och krav på lösningar. Den gemensamma nämnaren är krav på planering, delaktighet och löpande uppföljning. Det allra viktigaste är att de människor som berörs av förändringen inkluderas så att man tar hand om all oro och eventuellt motstånd som följer i förändringens spår. Det kräver tydlig kommunikation, möjlighet till dialog och att det finns en attraktiv framtidsvision.

Vi driver och projektleder olika typer av förändringsprojekt i näringsliv och offentliga organisationer, oavsett bransch eller verksamhet. Det kan exempelvis handla om omorganisation där enheter slås samman eller förändrat arbetssätt föranlett av digitalisering.

Våra konsulter kan agera förändringsledare med ansvar från ”ax till limpa” eller ha rollen att stödja ledare eller specialistfunktioner  genom ett förändringsarbete.

 

Spara

Utvecklingsprogram och förändringsledning

 

Vi designar och genomför utvecklings-program och insatser för ledare och ledningsgrupper på alla nivåer i organisationen.

Med vår unika insikt om hur människor reagerar i förändring kan vi hjälpa ledare att skapa motivation och handlingskraft i förändringar.

Spara